Tet grupas, t.sk. SIA Citrus Solutions un Citrus Solutions GmbH,  Piegādātāju ētikas kodekss

  • Tet grupas piegādātāju ētikas kodekss paredz saistošus sadarbības noteikumus ar visiem Tet grupas piegādātājiem ar mērķi nodrošināt godprātīgas biznesa sadarbības principus.
    Arī visi sadarbības partneri , ar ko tiek noslēgti darījumi, vai kas piedalās Tet rīkotajos iepirkumos (turpmāk Piegādātāji) tiek aicināti organizēt biznesu, ievērojot līdzīgus standartus.
  • Tet grupas piegādātāju ētikas kodekss apraksta tās darbības, kas Piegādātājam jāveic, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus un godprātīgas biznesa sadarbības principus, kā arī
    darbotos tā, lai nekaitētu apkārtējai videi un ievērotu augstus ētikas standartus visos piegādes ķēdes darbības posmos.
  • Tet grupas piegādātāju ētikas kodekss ir saistošs visiem Tet grupas darbiniekiem. Darbiniekiem, kuri organizē iepirkumus un slēdz līgumus ar Piegādātājiem, ir pienākums iepazīstināt Piegādātājus ar Tet grupas piegādātāju ētikas kodeksa noteikumiem, kā arī saņemt Piegādātāju rakstveida apliecinājumu par apņemšanos to pildīt.
  • Piegādātāji nodrošina, ka to darbinieki, kā arī piegādes procesā iesaistītās filiāles un apakšuzņēmēji ir iepazīstināti ar Tet grupas piegādātāju ētikas kodeksa prasībām un darbojas atbilstoši tām.
  • Tet grupas piegādātāju ētikas kodeksa prasības piemērojamas, organizējot sadarbību ar visiem Piegādātājiem, kas ir Tet un Tet grupas (turpmāk – Tet) sadarbības partneri iepirkumos.
  • Tet grupas piegādātāju ētikas kodeksa noteikumi ir saistoši, organizējot iepirkumus un slēdzot līgumus.