Citrus Solutions vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši četru starptautiski atzītu standartu – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 un ISO/IEC 27001:2013 prasībām.

  • SIA Citrus Solutions sertifikācijas jomas: ēku inženiersistēmu projektēšana; projektu un būvdarbu vadība; būvdarbi; iekšējo un ārējo inženiersistēmu izbūve, sistēmu un iekārtu montāža un uzturēšana.
  • Citrus Solutions GmbH sertifikācijas jomas: telekomunikāciju un ēku inženiersistēmu būvniecība.

ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība) apliecina efektīvu uzņēmuma pamatdarbības funkciju pārvaldību un procesu vadību.

ISO 14001:2015 (vides aizsardzības vadība) apliecina, ka Citrus Solutions vides vadības sistēma ir vērsta uz to, lai uzņēmuma darbība būtu apkārtējai videi draudzīga, efektīvi izmantojot neatjaunojamos dabas resursus un samazinot gaisa, ūdens un zemes piesārņojumu.

ISO 45001:2018 (darba aizsardzības vadība) arodveselības un darba drošības vadības sistēmas sertifikāts ir starptautiski atzīts un nodrošina vadlīnijas ar veselību un drošību saistītu riska faktoru novēršanai darbavietā. Atbilstība šiem standartiem ir skaidrs signāls darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem, ka darbinieku veselība un drošība ir uzņēmuma prioritāte.

ISO/IEC 27001:2013 (informācijas drošības vadība) apliecina, ka uzņēmumā darbojas stabila informācijas drošības pārvaldības sistēma, identificēti informācijas drošības riski un nodrošināti nepieciešamie pasākumi to novēršanai un ietekmes mazināšanai nākotnē.

Kopš 2006. gada  SIA Citrus Solutions ir izsniegts Industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina uzņēmuma tiesības savas komerciālās darbības jomā veikt darbus, kas satur valsts noslēpumu, starptautisko organizāciju vai ārvalstu institūciju klasificētu informāciju, kā arī uzņēmuma spēju nodrošināt šādas informācijas aizsardzību.

Kopš 2011. gada SIA Citrus Solutions ir Latvijas Republikas valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas drošības apliecība, kas dod iespēju veikt darbus dzelzceļa aizsargjoslās.

Kvalitātes vadības sistēmas atbilstība
ISO 9001:2015 prasībām

Vides pārvaldības sistēmas atbilstība
ISO 14001:2015 prasībām

Arodveselības un darba drošības vadības sistēmas atbilstība
ISO 45001:2018 prasībām

Informācijas drošības sistēmas atbilstība
ISO/IEC 27001:2013 prasībām 

Kvalitātes vadības sistēmas atbilstība
ISO 9001:2015 prasībām (Citrus Solutions GmbH)

Vides pārvaldības sistēmas atbilstība
ISO 14001:2015 prasībām (Citrus Solutions GmbH) 

Informācijas drošības sistēmas atbilstība
ISO/IEC 27001:2013 prasībām (Citrus Solutions GmbH)

Industriālās drošības
sertifikāts

LR Dzelzceļa drošības apliecība

LR Dzelzceļa drošības
apliecība

WinGuard System Partner

Excel Accreditation Certificate

Speciālā atļauja (licence) apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai

Speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām gāzēm

Honeywell Partner for MB-Secure