INFORMĀCIJA PAR SIA “CITRUS SOLUTIONS” VEIKTO FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDI

INFORMĀCIJA PAR DATU APSTRĀDES PĀRZINI:
Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Citrus Solutions”
Reģ.nr.: 50003752271
Adrese: Rīga, Dzirnavu iela 105
Tālrunis: +371 67056011
E-pasts: info@citrus.lv

FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA KONTAKTINFORMĀCIJA:
datuaizsardziba@citrus.lv

KĀDIEM NOLŪKIEM SIA “CITRUS SOLUTIONS” APSTRĀDĀ FIZISKO PERSONU DATUS?
1) klientu un potenciālo klientu datubāzes uzturēšanai (klientu kontaktpersonu dati);
2) dalībai iepirkumu procedūrās (informācija par sadarbības partneru darbinieku kvalifikāciju u.tml.);
3) līgumu sagatavošanai, noslēgšanai un līgumu datubāzes uzturēšanai (līgumu kontaktpersonu dati);
4) līgumu izpildei;
5) norēķinu veikšanai ar klientiem, apakšuzņēmējiem un piegādātājiem (kontaktpersonu dati);
6) informācijas apkopošanai par apakšuzņēmēju nodarbinātajām personām (darba laika uzskaiti, paveikto darbu, izmaksāto atlīdzību u.tml.) normatīvo aktu prasību izpildei;
7) drošības garantēšanai (videonovērošana un piekļuves kontroles sistēmas būvobjektiem);
8) korespondences un saziņas nodrošināšanai (pasta un e-pasta korespondence);
9) interneta vietnes http://www.citrus.lv darbības nodrošināšanai (sīkdatņu izmantošana).

KĀDUS FIZISKO PERSONU DATUS SIA “CITRUS SOLUTIONS” APSTRĀDĀ?
1) klientu, potenciālo klientu, piegādātāju un apakšuzņēmēju kontaktpersonu datus: vārds, uzvārds, kontaktinformācijas dati (tālruņa numurs, e-pasta adrese), informācija par darbavietu un amatu;
2) apakšuzņēmēju darbinieku datus*: vārds, uzvārds, personas kods, informācija par darba vietu un amatu, informācija, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju un nesodāmību, kontaktinformācija, darba uzskaites informācija, informācija par izmaksāto atlīdzību un nomaksātajiem nodokļiem u.tml.;
3) personu, kuras nokļūst SIA “Citrus Solutions” videonovērošanas kameru uztveršanas zonā datus: personas attēls, veiktās darbības, datums un laiks;
4) personu, kuras piekļūst būvobjektiem: vārds, uzvārds, personas kods, pārstāvētais uzņēmums, informācija par piekļuves datumu un laiku;
5) jebkādus personas datus, kas ir iekļauti jebkurā SIA “Citrus Solutions” rakstveida vai elektroniskajā sarakstē ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām;
6) sīkdatņu informāciju (skat. https://www.citrus.lv/sikdatnu-lietosanas-politika/).

KĀDS IR TIESISKAIS PAMATS SIA “CITRUS SOLUTIONS” VEIKTAJAI PERSONAS DATU APSTRĀDEI:
1) lai izpildītu normatīvo aktu prasības būvniecības, nodarbinātības, nodokļu, drošības u.c. nozarēs;
2) lai nodrošinātu SIA “Citrus Solutions” leģitīmās intereses: SIA “Citrus Solutions” darbinieku, klientu, sadarbības partneru un to darbinieku drošība (videonovērošana, būvobjektu piekļuves kontrole), SIA “Citrus Solutions” komercdarbības intereses (viss, kas saistīts ar klientu un līgumu datubāžu veidošanu un uzturēšanu), SIA “Citrus Solutions” administratīvo funkciju izpilde (korespondences glabāšana utt.).

KAM SIA “CITRUS SOLUTIONS” VAR NODOT FIZISKO PERSONU DATUS?
Savā rīcībā esošos personas datus SIA “Citrus Solutions” nodod tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos valsts iestādēm (Valsts Ieņēmumu dienests, Valsts Darba inspekcija utt.), sadarbības partneriem (iepirkumu dokumentācijas un noslēgtā līguma ietvaros), kā arī tiesībsargājošām iestādēm saskaņā ar to pieprasījumiem normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

CIK ILGI SIA “CITRUS SOLUTIONS” GLABĀ FIZISKO PERSONU DATUS?
Personas datu glabāšanas termiņi ir noteikti saskaņā ar SIA “Citrus Solutions” apstiprināto attiecīgo dokumentu lietu nomenklatūru, kas ir sagatavota, ņemot vērā Valsts arhīva ieteikumus personas datu glabāšanas termiņiem. Būvobjektu piekļuves kontroles sistēmu darbības rezultātā iegūtā informācija tiek glabāta atkarībā no konkrētajam objekta drošības līmenim noteiktajām prasībām, bet nepārsniedzot 180 dienu glabāšanas termiņu. Videonovērošanas kameru ieraksti vairumā gadījumā netiek glabāti ilgāk par 30 dienām.

KĀ VAR IEGŪT INFORMĀCIJU PAR SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDI SIA “CITRUS SOLUTIONS”?
Datu subjektam jebkura datu apstrādes mērķa ietvaros ir tiesības pieprasīt SIA “Citrus Solutions” sniegt informāciju par savu personas datu apstrādi, piekļūt saviem datiem, saņemt to kopijas, kā arī pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu šādā veidā:
1) vēršoties klātienē SIA “Citrus Solutions” juridiskajā adresē ar rakstveida iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
2) nosūtot uz SIA “Citrus Solutions” oficiālo e-pastu: info@citrus.lv e-pasta vēstuli, kas ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu;
3) iesniedzot rakstveida iesniegumu SIA “Citrus Solutions” juridiskajā adresē ar pasta vai citas personas starpniecību. Šādā gadījumā atbilde tiks nosūtīta uz datu subjekta norādīto adresi ierakstītā vēstulē;
4) vispārīgu informāciju par SIA “Citrus Solutions” veikto datu apstrādi var saņemt zvanot vai rakstot uz šajā dokumentā norādīto SIA “Citrus Solutions” kontaktinformāciju.

SŪDZĪBAS PAR DATU APSTRĀDI
SIA “Citrus Solutions” veic datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Datu valsts inspekcijas vadlīnijām un labās prakses piemēriem.
Tomēr, ja datu subjekts uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības uz privātumu, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā – adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts: info@dvi.gov.lv

*Apstrādājamie apakšuzņēmēju darbinieku datu veidi atšķiras atkarībā no darbinieka amata, pienākumiem un būvobjekta, kurā tiek veikts darbs. Piemēram, informācija par darbinieka nesodāmību tiek pārbaudīta tikai tiem darbiniekiem, kas veic darbus attiecīgas drošības pakāpes būvobjektos.