Vides politika

SIA „Citrus Solutions” vides vadības sistēma ir vērsta uz to, lai uzņēmuma darbība būtu apkārtējai videi draudzīga, efektīvi izmantojot neatjaunojamos dabas resursus un samazinot gaisa, ūdens un zemes piesārņojumu. Lai realizētu savus nodomus vides aizsardzības jomā mēs:

  • Identificējam tos vides aspektus, kurus uzņēmums rada ar savu darbību, un nosakām to ietekmi uz vidi, lai veiktu pasākumus iespējamās nelabvēlīgās ietekmes uz vidi novēršanai vai mazināšanai;
  • Regulāri sekojam līdzi un ievērojam vides ārējo regulējošo aktu prasības, kā arī vides prasības, ko nosaka mūsu klienti un piegādātāji;
  • Veicam mūsu sniegtā pakalpojuma pārraudzību, lai nodrošinātu vides vadības sistēmas noteikto prasību izpildi, un operatīvi novērstu konstatētos trūkumus;
  • Izvēlamies darbiniekus un sadarbības partnerus ar atbilstošu kvalifikāciju un izskaidrojam mūsu prasības vides aizsardzības jomā;
  • Analizējam mūsu sniegumu vides vadības jomā, lai noteiktu jaunus mērķus un uzdevumus, kas ir vērsti uz vides vadības sistēmas pilnveidošanu.

Darba aizsardzības vadības politika

  • Nodrošināt ārējo regulējošo prasību ievērošanu visā uzņēmumā;
  • Rūpēties par darbinieku darba apstākļiem, lai uzņēmuma darbība notiktu drošā vidē, neapdraudot nodarbināto drošību un veselību;
  • Veikt pasākumus iespējamo darba vides risku iedarbības samazināšanai, lai nepieļautu darbinieku arodsaslimšanu un nelaimes gadījumus darbā;
  • Analizēt noteikto darba aizsardzības pasākumu ieviešanas efektivitāti, lai veiktu arodveselības un darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanu;
  • Darbinieki tiek aicināti aktīvi piedalīties arodveselības un darba drošības jautājumu plānošanā un pilnveidošanā , izsakot uzņēmuma augstākajai vadībai ierosinājumus, pretenzijas , novērojumus par neatbilstībām un norādes pilnveides iespējām.