Darbu organizēšanas projekts un tehnoloģiskās shēmas atbilstošā detalizācijā tiek izstrādātas, ievērtējot iespējamo riskus būvniecības laikā atkarībā no veicamo būvdarbu sarežģītības pakāpes.

Latvijas būvnormatīvs LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts” nosaka tehniskās prasības darbu veikšanas projekta sastāvam, tā izstrādāšanai un noformēšanai. Darbu veikšanas projektu un būvdarbu kvalitātes uzraudzības plānu izstrādā pirms būvdarbu uzsākšanas, pamatojoties uz darbu organizēšanas projektu.

 Piedāvājam:

  • darbu organizēšanas projektu izstrādi nepieciešamajā detalizācijas pakāpē
  • darbu veikšanas projektu izstrādi

Pēc nepieciešamības izstrādājam sarežģītus būvniecības procesa posmus augstākā detalizācijas pakāpē BIM vidē 4D vai 5D līmenī, kas ietver materiālu finanšu plūsmas modelēšanu, kā arī laika un termiņu plānošanu.