Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma nodrošina savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu un trauksmes izziņošanu, kas ļauj novērst cilvēku un materiālo resursu bojāeju. Tā ir obligāti jāizbūvē visās sabiedriskajās ēkās, noliktavās, ražotnēs un jaunajās būvējamās dzīvojamajās ēkās, ko nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti (Latvijas būvnormatīvi, Ministru kabineta noteikumi u.c.). Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas tiek iedalītas, pirmkārt, konvecionālās sistēmās, kas ir LR standartiem atbilstošas sistēmas, kuras saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem lieto mazās un vidējās ēkās. Šos sistēmu lietošanas gadījumā ir iespējams aptuveni noteikt ugunsgrēka vietu (ne vairāk kā piecu telpu robežās) un tiek nodrošinātas minimālas tehniskās prasības. Otrkārt, ir analogās adrešu sistēmas – LR standartiem atbilstošas sistēmas, kuras lieto vidējās un lielās ēkās. Ar šādu sistēmu palīdzību iespējams aptvert pat ēku kompleksus, tajā pašā laikā nekavējoties iespējams precīzi noteikt ugunsgrēka attālumu līdz detektoram. Analogajām adrešu sistēmām ir iespējamas vairākas papildfunkcijas, kuras atvieglo gan ekspluatāciju, gan nodrošina papildu drošību, piemēram, iespējas izmantot grafisku attēlojumu uz datora, lai nekavējoties noteiktu ugunsgrēka vietu ēkas plānā. Ekspluatācijas laikā sistēma automātiski un nepārtraukti veic visu sistēmas elementu testēšanu, bojājuma gadījumā radot trauksmes paziņojumu. Tādējādi ir garantija, ka sistēma vienmēr ir darbspējīga. Tiek noteikts arī sistēmas elementu nolietojums, kas ļauj laikus plānot elementu nomaiņu. Vēl iespējams regulēt trauksmes nostrādes sliekšņus, tādējādi izslēdzot viltus trauksmes gadījumus.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu izvēlē svarīgi faktori ir atbilstība LR spēkā esošajam standartam LVS EN-54, kā arī ēkas lielumam – pēc šī parametraizraugās konvencionālo vai arī analogo adrešu sistēmu.

Ugunsgrēka sistēmu ir iespējams integrēt ēkas pārvaldības sistēmā, tādējādi nodrošinot papildu kontroles iespējas no ēkas apsaimniekotāja puses.