Normatīvais regulējums nosaka, ka ēkas īpašniekam ir pienākums organizēt ekspluatācijā nodotas otrās un trešās grupas būvēm tehnisko apsekošanu ne retāk kā reizi 10 gados, kā arī pirms būves atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes,  būvdarbu atsākšanas vai citos gadījumos, lai noteiktu būves tehnisko stāvokli.

Apsekošanas laikā vizuāli un instrumentāli novērtējam redzamos būves bojājumus, materiālu un inženiersistēmu tehnisko stāvokli. Atzinumā par būves faktisko stāvokli ietveram rekomendācijas tās stāvokļa uzlabošanai.

Piedāvājam:

  • ēkas vizuālo apsekošanu un būvju konstrukciju nolietojuma noteikšanu
  • defektu fotofiksāciju un bojājumu kartogrammas izstrādi
  • atsegumu, skatrakumu vai urbumu veikšanu, zondāžas un konstrukciju uzmērīšanu
  • segto konstrukciju defektu un bojājumu detalizētu izpēti
  • inženiersistēmu nolietojuma un atbilstības normatīvo aktu prasībām noteikšanu 
  • rekomendācijas ēkas ekspluatācijas ilgmūžības palielināšanai