Publiskās izziņošanas sistēma nodrošina balss paziņojumu sniegšanu ēku un teritoriju apmeklētājiem vai darbiniekiem svarīgas informācijas gadījumos, ja sabiedriskās ēkās vai teritorijās ir izveidojušās bīstamas situācijas. Publiskās izziņošanas sistēmas vienmēr lieto kopā ar ugunsgrēka atklāšanas un izziņošanas sistēmu, jo, izmantojot balss paziņojumus, ir iespējams efektīvi organizēt telpu evakuāciju. Tā nodrošina arī fona mūzikas un informatīvo paziņojumu izplatīšanu. Publiskās izziņošanas sistēma ir obligāti jāizbūvē lielākajā daļā sabiedrisko ēku un veikalu, ko ik dienas apmeklē daudz apmeklētāju un darbinieku. To nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti (Latvijas būvnormatīvi, Ministru Kabineta noteikumi u.c.). Publiskās izziņošanas sistēmu izvēlē svarīgi faktori ir atbilstība LR spēkā esošajam standartam LVS EN-60849, kā arī objekta apjoms, jo ir speciāli risinājumi mazām un vidējām ēkām, kā arī risinājumi lielām ēkām un/vai ēku kompleksiem.