SIA Citrus Solutions speciālistu darba grupa – inženieri, projektētāji, projektu vadītāji – šajā posmā skrupulozi izpēta klienta specifiskās uzņēmējdarbības vajadzības, kā arī faktorus, kas tās var ietekmēt. Datu centra koncepcija tiek izstrādāta ciešā sadarbībā ar klientu, lai katrā solī ievērotu klienta prasības, prioritātes, optimāli sekotu projekta gaitai un vienotos par citiem aktuāliem jautājumiem.

Pēc rūpīgas informācijas izpētes tiek izstrādāta datu centra tehniskā koncepcija. Atkarībā no definētajām prasībām tā var ietvert datu centra arhitektūru, telekomunikāciju tīklu izbūvi, drošības sistēmu, ugunsdzēšanas sistēmu, ugunsdrošības sistēmu, datu centra infrastruktūras vadības sistēmu projektus u.c.

Koncepcijā tiek iekļauti arī energoefektivitātes aprēķini, piemērojot tos dažādām slodzēm, saskaņā ar konkrētajā projektā paredzētajām jaudām. Vēl mūsu eksperti nodrošina konsultācijas par datu centra drošas un nepārtrauktas darbības līmeni un, ja datu centram ir paredzēta TIER sertifikācija, izstrādā koncepcijusaskaņā ar TIER sertificēšanas nosacījumiem un rekomendācijām.

Koncepcijas izstrāde ir atkarīga no tā, kādā izstrādes stadijā atrodas klienta objekts un kādi mērķi attiecībā uz to tiek izvirzīti – paredzēta jauna objekta izbūve un notiek tā plānošana, objekta izbūve ir procesā un nepieciešami uzlabojumi, ir pieņemts lēmums, ka nepieciešama tā sertifikācija, esošā objekta paplašināšana/pilnveidošana utt.

Atbilstoši tam tiek nodrošinātas konsultācijas, izstrādājot scenārijus konkrētajai situācijai.

Mēs piedāvājam konsultācijas, sākot jau no idejas fāzes, proti, no brīža, kad ir apzināti finanšu līdzekļi un pieņemts lēmums par datu centra izbūves projekta realizāciju. Šādā gadījumā varam nodrošināt konsultācijas un atbalstu piemērota īpašuma izvēlē. Ja nepieciešams atbalsts optimāla īpašuma izvēlē, kur izbūvēt datu centru, SIA Citrus Solutions eksperti definē visus nepieciešamos tehniskos kritērijus datu centram atbilstošas vietas izvēlē, tostarp prasības saistībā ar maģistrālo elektrības apgādi, vai konkrētajā gadījumā tiek meklēta apbūves teritorija, vai ir iespēja meklēt rekonstruējamu ēku, kā arī ņem vērā, kādas papildu komunikācijas un resursi var uzlabot datu centra darbības efektivitāti, piemēram, blakus esoša ūdens tilpne – jūra vai upe (ūdeni var izmantot datu centra dzesēšanā), citas iespējas. Sadarbībā ar nekustamo īpašumu jomas profesionāļiem tiek meklēti un piedāvāti piemēroti datu centru izbūves vietu varianti. Katrai no rekomendētajām vietām tiek veikta profesionāla atbilstības izvērtēšana, tostarp atbilstība visiem sākotnēji definētajiem tehniskajiem kritērijiem, izmantojot Uptime Institute vai TEA risku metodoloģijas analīzi, novērtēta apkārtējā infrastruktūra, dabas ietekmes riski, trokšņu līmeņa riski, ko rada ģeneratori un dzesēšana, kā arī citi kritēriji.

Kad esam veikuši risku izvērtēšanu, mēs varam izstrādāt vairākas koncepcijas risinājuma izbūvei, kas nodrošina klienta definētās prasības. Arī šajā posmā vēl pastāv vairākas turpmākās darbības alternatīvas. Iespējams, klientam datu centra ieviešana ir nepieciešama ļoti īsā termiņā vai datu centra darbība ir paredzēta ierobežotu laika periodu, kas izslēdz ēkas būvniecību kā risinājumu. Šādā gadījumā var apsvērt cita veida datu centra izveidi, tostarp konteinera tipa datu centra izbūvi. Atbilstoši situācijai, kā arī klienta datu centram paredzētajam investīciju apjomam mēs piedāvājam savu vīziju, kā par pieejamajiem līdzekļiem izbūvēt efektīvāko risinājumu. Klientiem, kuru rīcībā jau ir ēka, parasti izdodas rast piemērotu risinājumu esošajai situācijai. Kaut gan prasības pret datu centru telpām ir ļoti augstas, telpas parasti ir pārveidojamas un pielāgojamas, kā to liecina mūsu pieredze. Mēs analizējam arī situāciju un pēc nepieciešamības sniedzam savu novērtējumu un rekomendācijas uzlabojumiem situācijās, kad klients jau ir sācis datu centra izbūvi un projekta gaitā sapratis, ka būtu lietderīga neatkarīga pārbaude. Piemēram, var būt situācija, kad datu centra būvniecības gaitā mainās prasības pret datu centra pieejamību (nepārtrauktas darbības garantiju), kļūst aktuāla TIER sertifikācija u.tml. Arī šajā gadījumā SIA Citrus Solutionseksperti izanalizē esošo situāciju, definē prasības un atbilstoši tām izstrādā optimālu risinājumu.

Koncepcijas izstrāde tiek nodrošināta kā atsevišķs projekts un veikta saskaņā ar labāko PMP praksi.